accident
Sense perjudici de la delimitació del risc que les parts defineixin al contracte, accident es defineix com una lesió corporal derivada d'una causa violenta sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de la persona assegurada, la qual produeix invalidesa temporal o permanent, o la mort.
agent d'assegurances
Són agents aquelles persones físiques o jurídiques que, mitjançant la celebració d'un contracte d'agència amb una entitat asseguradora, es comprometen envers aquesta a desenvolupar l'activitat de mediació entre els prenedors de l'assegurança i els assegurats, d'una banda, i les entitats asseguradores autoritzades a l'exercici de l'activitat asseguradora privada, de l'altra.
assegurador
L'ASSEGURADOR. És la persona jurídica que, constituïda i en funcionament segons el que s'estableix a la legislació aplicable, es dedica professionalment a l'assumpció de riscos d'altri a canvi de la percepció d'una certa quantitat denominada prima.
assegurat
L'ASSEGURAT. És la persona física o jurídica que està exposada al risc, el qual podria afectar la seva persona, els seus béns o el seu patrimoni.
beneficiari
EL BENEFICIARI. És la persona o les persones físiques o jurídiques designades per a percebre de part de l'assegurador la prestació derivada de l'assegurança contractada. Està regulada a la Llei de Contracte només en assegurances de vida i accidents.
carta de garantia
Carta de garantia és el document que estén l'entitat asseguradora com a document provisional que certifica l'existència d'una determinada cobertura d'assegurança. Habitualment es fa a petició del prenedor o l'assegurat quan els cal justificar urgentment l'existència d'una assegurança sobre determinat risc, envers possibles creditors, etcètera, i l'entitat asseguradora encara no ha tingut temps d'emetre la pòlissa corresponent.
caució, assegurança de
Mitjançant l'assegurança de caució, l'assegurador s'obliga, en cas que el prenedor de l'assegurança incompleixi les seves obligacions legals o contractuals, a indemnitzar l'assegurat a títol de rescabalament o penalitat els danys patrimonials soferts dins dels límits establerts a la Llei o al contracte. El prenedor de l'assegurança haurà de reemborsar a l'assegurador cadascun dels pagaments que aquest últim hagi efectuat.
clàusules
Les condicions especials o clàusules conformen el document en el qual es recullen les modificacions, les ampliacions o les derogacions de les condicions generals de la pòlissa, provinents dels acords particulars que les parts hagin convingut.
col·legi de mediadors d'assegurances
Els col·legis de mediadors d'assegurances titulats són corporacions de dret públic amb personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar per a l'assoliment de les seves finalitats. S'hi poden incorporar aquelles persones físiques que voluntàriament ho desitgen, sempre i quan estiguin en possessió del diploma de "Mediador d'Assegurances Titulat".
condicions especials
Les condicions especials o clàusules conformen el document en el qual es recullen les modificacions, les ampliacions o les derogacions de les condicions generals de la pòlissa, provinents dels acords particulars que les parts hagin convingut.
condicions generals
Les condicions generals formen el conjunt de clàusules que, redactades per l'entitat asseguradora, regiran en les seves futures relacions contractuals. Tenen com a finalitat donar uniformitat als contractes que es realitzaran en massa. El contingut i la forma de les condicions generals ha d'ajustar-se als requisits establerts per la L.C.S., sobretot pel que fa a la protecció dels consumidors.
condicions particulars
Les condicions particulars són el document en què es detallen les dades particulars de cada contracte.
contracte d'assegurança
El contracte d'assegurança és aquell pel qual l'assegurador s'obliga, mitjançant el cobrament d'una prima i en cas que es produeixi l'esdeveniment el risc del qual és l'objecte de la cobertura, a indemnitzar, dins dels límits acordats, el dany causat a l'assegurat, o a satisfer un capital, una renda o altres prestacions convingudes.
corredor d'assegurances
Són corredors d'assegurances les persones físiques o jurídiques que desenvolupen l'activitat mercantil en assegurances privades sense mantenir vincles que suposin afecció amb entitats asseguradores o pèrdues d'independència respecte d'aquestes, tot oferint assessorament professional imparcial a aquelles persones que sol·liciten la cobertura dels riscos als quals estan exposats les seves persones, els seus patrimonis, els seus interessos o les seves responsabilitats.
crèdit, assegurança de
Mitjançant l'assegurança de crèdit l'assegurador s'obliga, dins dels límits establerts a la Llei i al contracte, a indemnitzar l'assegurat per les pèrdues finals que pateixi a conseqüència de la insolvència definitiva dels seus deutors.
defensa jurídica, assegurança de
Mitjançant l'assegurança de defensa jurídica, l'assegurador s'obliga, dins dels límits establerts a la Llei i el contracte, a fer-se càrrec de les despeses que origini l'assegurat com a conseqüència de la seva intervenció en un procediment administratiu, judicial o arbitral, i a prestar-li els serveis d'assistència jurídica judicial i extrajudicial derivats de la cobertura de l'assegurança.
duplicat de pòlissa
En cas de pèrdua de la pòlissa, l'assegurador, a petició del prenedor de l'assegurança o, en el seu lloc, de l'assegurat o del beneficiari, tindrà l'obligació d'expedir-ne còpia o duplicat, els quals tindran la mateixa eficàcia que l'original. La petició es farà per escrit.
franquícia
La franquícia és una quantitat, determinada a la pòlissa, que es deduirà de la indemnització a satisfer per part de l'assegurador en cas de sinistre; per tant, es tracta d'una forma de participació de l'assegurat en el cost del sinistre.
incendi, assegurança d'
Mitjançant l'assegurança contra incendis, l'assegurador s'obliga, dins dels límits establerts a la Llei i el contracte, a indemnitzar els danys que un incendi hagi provocat en l'objecte assegurat. Es considera incendi la combustió i l'abrasament amb flama, capaç de propagar-se, d'un objecte o d'uns objectes que no estaven destinats a ésser cremats en el lloc i el moment en què es produeix la combustió o l'abrasament.
infraassegurança
Infraassegurança - Aplicació de la regla proporcional: En aquells casos en què, en produir-se el sinistre, la suma assegurada sigui inferior al valor de l'interès (infraassegurança), l'assegurador només indemnitzarà el dany provocat en la mateixa proporció en què aquella cobreix l'interès de l'assegurat.
interès assegurat
L'interès assegurat es defineix com la relació que existeix entre l'assegurat i l'element exposat al risc, en virtut de la qual l'esdeveniment d'un sinistre provoca a l'assegurat una pèrdua econòmica, sia directament, si les conseqüències del sinistre afecten el propi patrimoni (en cas d'ésser-ne el propietari), sia de forma indirecta si d'alguna manera l'assegurat té qualsevol interès o responsabilitat en allò que ha resultat malmès o destruït (per exemple, si n'és un dipositari, com a responsable de la seva conservació).
lucre cessant, assegurança de
Mitjançant l'assegurança de lucre cessant l'assegurador s'obliga, dins dels límits establerts a la Llei i el contracte, a indemnitzar l'assegurat per la pèrdua del rendiment econòmic que hauria pogut assolir-se en un acte o una activitat si no s'hagués esdevingut el sinistre descrit al contracte. Aquesta assegurança podrà celebrar-se com a contracte autònom o afegir-se com a pacte a un altre de naturalesa diferent.
objecte assegurat
L'objecte assegurat és l'element que està exposat al risc cobert per l'assegurança.
prenedor de l'assegurança
El prenedor de l'assegurança és la persona, física o jurídica, que contracta l'assegurança amb l'entitat asseguradora. És a dir, és aquella persona que firma la pòlissa i, amb aquest acte, adquireix les obligacions i els drets derivats del contracte.
prima periòdica
La prima periòdica és aquella que se satisfà periòdicament dins dels terminis previstos per tota la duració de l'assegurança.
prima única
La prima única és aquella que, en pagar-la, el prenedor s'allibera totalment de l'obligació de satisfer noves quantitats pel que fa a aquest concepte, per tota la duració de l'assegurança. És a dir, anticipa la totalitat de les primes que hauria de fer efectives als terminis successius de venciment de la vigència del contracte.
primer risc
És la forma d'assegurament per la qual es garanteix una quantitat determinada fins a la qual queda cobert el risc, amb independència del valor total.
principi indemnitzatori
L'assegurança de danys es contracta per tal de compensar possibles pèrdues que pugui patir l'assegurat com a conseqüència de l'escaïment de determinat risc. En aquest sentit, la funció de l'assegurança consisteix estrictament a indemnitzar o reparar un dany o una pèrdua (principi indemnitzatori) i, per tant, exclou la possibilitat que es converteixi en objecte de lucre per a l'assegurat.
proposició d'assegurança
Un cop conegudes les característiques del risc a través de la Sol·licitud d'assegurança, l'Assegurador podrà fer una valoració del risc i, si el troba assequible, formularà una proposició d'assegurança que posteriorment el prenedor de l'assegurança podrà acceptar o rebutjar. La proposició o proposta d'assegurança és un document emès per l'entitat asseguradora després que l'assegurat hagi presentat una sol·licitud; en aquest document l'assegurador fa una proposta de les condicions en què accepta la cobertura del risc proposat.
pòlissa d'assegurança
La pòlissa d'assegurança és el conjunt de documents que recullen les condicions i els acords que componen el contracte d'assegurança. És, doncs, el document probatori de l'existència d'un contracte d'assegurança entre dues parts, i de les condicions i els acords en què està basada la relació contractual.
responsabilitat civil, assegurança de
Mitjançant l'assegurança de responsabilitat civil, l'assegurador s'obliga, dins dels límits establerts a la Llei i el contracte, a cobrir el risc de naixement, en relació amb l'assegurat, de l'obligació d'indemnitzar una tercera persona pels danys i perjudicis causats arran d'un fet que estigui previst al contracte i de les conseqüències del qual sigui civilment responsable l'assegurat, conforme al dret.
robatori, assegurança contra
Mitjançant l'assegurança contra robatori, l'assegurador s'obliga, dins dels límits establerts a la Llei i el contracte, a indemnitzar els danys derivats de la sostracció il·legítima per part de tercers de les coses assegurades. La cobertura inclou el dany causat per la comissió del delicte sigui quina sigui la seva tipologia.
sinistre
Un sinistre és quan es produeix un esdeveniment previst a la pòlissa que dóna lloc al compliment de les obligacions adquirides per part de l'assegurador mitjançant el contracte. L'ocurrència del sinistre és el que desencadena la indemnització, la reposició del dany causat i el pagament del capital pactat.
sobreassegurança
Una sobreassegurança és aquella situació en la qual la suma assegurada supera notablement el valor de l'interès assegurat.
sol·licitud d'assegurança
La sol·licitud és el document amb el qual se sol·licita la contractació d'una assegurança. En aquest document, que el futur prenedor adreça a l'entitat asseguradora, es recull la voluntat de contractar una assegurança i s'hi ha d'incloure la descripció del risc que es vol assegurar, amb el nivell de detall que l'assegurador necessiti per conèixer-ne les característiques i establir, en funció d'aquestes, el preu i les condicions amb què es pot atorgar la garantia sol·licitada. Per aquest motiu, la inexactitud, l'ocultació o la falsedat de les dades sol·licitades afectaran la validesa del contracte subscrit.
suma assegurada
Suma o valor assegurat: Tal i com s'estableix a l'article 27 de la L.C.S., la suma assegurada representa el límit màxim de la indemnització que ha de pagar l'assegurador a cada sinistre.
suplements
Aquesta denominació fa referència als documents que subscriuen el prenedor de l'assegurança i l'assegurador per tal d'actualitzar un contracte d'assegurança en vigor. Els suplements i els apèndixs passen a formar part del cos de la pòlissa.
transport terrestre, assegurança de
Mitjançant l'assegurança de transport terrestre, l'assegurador s'obliga, dins dels límits establerts per la Llei i el contracte, a indemnitzar els danys materials que puguin patir, en ocasió o conseqüència del transport, les mercaderies transportades, el mitjans emprats o altres objectes assegurats.
valor assegurat
Tal i com s'estableix a l'article 27 de la L.C.S., la suma assegurada representa el límit màxim de la indemnització que l'assegurador ha de pagar a cada sinistre.
valor parcial, assegurança a
El procediment és exactament el mateix que a les assegurances a valor total, amb la diferència següent: s'estableix un percentatge sobre el valor total, que constitueix la suma assegurada i, per tant, el límit màxim d'indemnització. La prima es calcula sobre el valor total amb un descompte per tal de compensar el fet que la suma assegurada només sigui una part del valor total.
valor total, assegurança a
La suma assegurada ha de correspondre al valor real total de les diferents partides assegurades.
vida, assegurança de
Mitjançant l'assegurança de vida, l'assegurador s'obliga, a canvi del pagament de la prima estipulada i dins dels límits establerts a la Llei i el contracte, a satisfer al beneficiari un capital, una renda o altres prestacions convingudes, en cas de mort o de supervivència de l'assegurat, o de tots dos esdeveniments alhora.