La Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer, va establir l'obligació de comptar amb un departament d'atenció al client, encarregat d'atendre les queixes i reclamacions.

L'odre ECO/734/2004, d'11 de març, va regular els requisits i els deures dels departaments d'atenció al client i el procediment de presentació, tramitació i resolució de les queixes i reclamacions.

Addicionalment, existeix un reglament que regula el funcionament del Departament d'Atenció al Client de Eterna Aseguradora i el procediment de tramitació i resolució de les queixes i reclamacions.

Com cal presentar la reclamació?

Es pot presentar fent servir alguna d'aquestes vies:

 • Mitjançant comunicació escrita dirigida a:
  Ocaso, S.A.
  Departamento de Atención al Cliente
  C/ Princesa, 23
  28008 - MADRID (España)
  enviant-la per correu ordinari a aquesta adreça o presentant-la a qualsevol de les nostres oficines.
 • A l'adreça de correu electrònic següent: dac@ocaso.es
 • Des d'aquest web fent servir el formulari de reclamacions

De no estar conforme amb la resolució que adopti aquest Departament, podrà acudir al Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, Passeig de la Castellana 44, 28.046 Madrid, www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones